REGULAMIN

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą- Wójt Gminy Jaworze.
Numer w rejestrze - J1507/2006
Adres przedsiębiorstwa - "A.K" F.H.U. Adam Knopek 43-384 Jaworze Ul.Zdrojowa 164
Adres do reklamacji - Autoczęści_net 43-385 Jasienica ul.Cieszyńska 1367

Regulamin sklepu

§ 1

 1. Regulamin ustala zasady korzystania przez Klientów z ofert Sprzedawcy.
 2. Regulamin udostępniany jest w ofercie Sprzedawcy w zakładce (informacje od sprzedającego) w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – \\\"A.K\\\" Firma Handlowo Usługowa Adam Knopek z siedzibą: Ul. Zdrojowa 164 43-384 Jaworze, wpisana przez Wójt Gminy Jaworze, NIP: 937-224-72-62, e-mail: autoczesci_net@interia.pl tel. +48 723 079 728
 2. Klient - zarejestrowany Użytkownik, zawierający Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług w Sklepie.
 3. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sklep - zbiór narzędzi informatycznych i stron internetowych (serwis internetowy,platforma sprzedaży/handlowa) zarządzanych przez Sprzedawcę, umożliwiający Klientom zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w platformie sprzedaży: http://allegro.pl/show_user.php?uid=12885200.
 5. Umowa sprzedaży - umowa zawarta w Sklepie(platforma sprzedaży/handlowa) na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta rzeczy.
 6. Umowa o świadczenie usług - umowa zawarta w Sklepie(platforma sprzedaży/handlowa) na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi lub usług.
 7. Umowa - zawiera Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 8. Materiały - informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu(platforma sprzedaży/handlowa), m.in. oznaczenia producentów towarów , opisy i nazwy oraz ilustracje graficzne towarów i zdjęcia.
 9. Użytkownik - użytkownik korzystający ze Sklepu w sieci Internet(platforma sprzedaży/handlowa), nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu(platformy sprzedaży/handlowa).
 10. Oferta-ofertą nazywamy informacje i materiały dotyczące towarów i usług zawarte w Sklepie (platformy sprzedaży/handlowa).
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu.

§ 3

 1. Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu(platformy sprzedaży/handlowa) pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Klient nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu(platformy sprzedaży/handlowa) za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w paragrafie 4, w punkcie 4.
 3. Klient może korzystać ze Sklepu(platformy sprzedaży/handlowa) za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w paragrafie 4, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu(platformy sprzedaży/handlowa) przez Klienta oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie(platformy sprzedaży/handlowa).

§ 4

 1. Umowę mogą zawierać jedynie zarejestrowani w Sklepie(platformy sprzedaży/handlowa) Klienci.
 2. Rejestracja w Sklepie(platformy sprzedaży/handlowa) jest możliwa wyłącznie w przypadku Klienta posiadającego konto w Sklepie(platformy sprzedaży/handlowa) i wymaga spełnienia następujących warunków:
  1. zalogowania się w Sklepie(platformy sprzedaży/handlowa) za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta, z wykorzystaniem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu(platformy sprzedaży/handlowa),
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie(platformy sprzedaży/handlowa) a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie(platformy sprzedaży/handlowa), może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Klienta jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Klienta, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji w Sklepie(platformy sprzedaży/handlowa), Klient powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, kontaktując się ze Sprzedawcą i informując go o tym fakcie.
 6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Klienta, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu związanych z zawieranymi Umowami.

§ 5

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu(platformy sprzedaży/handlowa) jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 3. Jeżeli Klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w § 5 pkt 2 powyżej, Sklep poinformuje a o tym fakcie. Obciążenie dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody.
 4. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie(platformy sprzedaży/handlowa) w trybie 24 godziny na dobę,7 dni w tygodniu.365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 5. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 6. Po zatwierdzeniu wyboru towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia określa:
  1. Adres dostawy,
  2. Sposób dostawy,
  3. Sposób dokonania płatności za towar/usługę.
 7. Klient określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza, o którym mowa w paragrafie 4, w punkcie 2, w podpunkcie a) niniejszego Regulaminu. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
 8. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu(platformy sprzedaży/handlowa), jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy(platformy sprzedaży/handlowa).
 9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informacje o potwierdzeniu zgłoszenia zmówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji w Sklepie.
 10. Po potwierdzeniu zgłoszenia zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu) oraz czy jest w stanie zrealizować zamówienie. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub w przypadku gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia, poinformuje o tym Klienta.
 11. Po prawidłowym zgłoszeniu zamówienia, Sprzedawca weryfikuje możliwość jego zrealizowania. O rozpoczęciu procesu realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 12. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu(platformy sprzedaży/handlowa) za złożone zamówienie.
 13. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00
 14. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi [czas oczekiwania] . Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy(zależny od podmiotu realizującego dostawe).
 15. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Klienta o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
 16. Sprzedawca przystępuję do wykonania Umowy o świadczenie usług w terminie 15 dni , przy czym nie wcześniej niż przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku jeżeli na wyraźne życzenie konsumenta wykonywanie Umowy o świadczenie usług ma nastąpić przed upływem tego terminu, który jest terminem do odstąpienia od umowy Sprzedawca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierające takie żądanie.
 17. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sprzedawcą są:
  1. telefon:+48 723 079 728
  2. e-mail: autoczesci_net@interia.pl
  3. fax: +48 33 811 70 32
  4. adres korespondencyjny:
   Autoczęści_net
   43-385 Jasienica
   ul.Cieszyńska 1367

§ 6

 1. Płatności za nabyte w Sklepie(platformie sprzedaży/handlowej) przez Klienta towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie(platformie sprzedaży/handlowej) oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę, tj.
  1. przedpłata na konto. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać numer składanego zamówienia lub numer aukcji internetowej. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu(platformie sprzedaży/handlowej)
  2. pobranie kurier
  3. gotówka przy obiorze osobistym,
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy zostanie paragon lub faktura VAT. Do ceny brutto doliczana jest opłata za przesyłkę w wysokości określonej na stronie Sklepu(platformie sprzedaży/handlowej) i stosownie do wybranego sposobu dostawy.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

§ 7

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta - np. podanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

§ 8

 1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Sprzedawca zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma prawo do wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 9

 1. Sprzedający ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych produktów w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1694 r. Kodeks Cywilny.
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę nie wskazaną w ofercie, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
 3. Zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, Konsument może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i zakres stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada nie jest istotna.
 6. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany produktu na wolny od was albo usunięcia wady, a Sprzedający jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Jeżeli Konsument zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione.
 9. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą poczty email lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  2. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  3. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację,
 10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz żądania Kupującego dotyczące sposobu załatwienia reklamacji Konsument winien, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: autoczesci_net@interia.pl odesłać na koszt Sprzedającego na adres i za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, które zostaną podane w zwrotnej wiadomości e-mail.
 11. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 12. O rozstrzygnięciu reklamacji Klienta zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

§ 10

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie produktów zamówionych w Sklepie, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów, w tym Umów o świadczenie usług - od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pisemnie na adres:Autocześci_net ul.Cieszyńska 1367 43-385 Jasienica lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza Kontakt zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego(platformie sprzedaży/handlowej). W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza Kontakt, Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu, na jego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 - dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 10 pkt 2.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionych produktów do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu ich dostarczenia, innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu przez niego prawa do odstąpienia od zawartej umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconych przez Kupującego produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Produkty objęte odstąpieniem Konsument winien odesłać na adres: Autocześci_net ul.Cieszyńska 1367 43-385 Jasienica niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkty przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu uprzednio zamówionych produktów. Jeżeli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przy czym wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 zł.
 9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 5 pkt 16 ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zamówionych produktów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych produktów.
 11. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji a lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

§ 11

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu(platformie sprzedaży/handlowej) spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu(platformie sprzedaży/handlowej) spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu(platformie sprzedaży/handlowej). Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§ 12

 1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty sprzedawane przy pomocy Sklepu(platformie sprzedaży/handlowej) są wolne od wad prwnych i fizycznych nie wskazanych w ofertach .
 2. Produkty które posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu(platformie sprzedaży/handlowej). Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Produkty które posiadają gwarancje,są realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie (platformie sprzedaży/handlowej)produktów były zgodne z rzeczywistością.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu(platformie sprzedaży/handlowej). Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach , ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej – informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce: „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Nadto możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji – listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.”

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2014-12-25

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

"A.K" Firma Handlowo Usługowa Adam Knopek z siedzibą w 43-384 Jaworze ul. Zdrojowa 164,
e-mail: autoczesci_net@interia.pl, tel.+48 723 079 728

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko a(-ów)
- Adres a(-ów)
- Podpis a(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.